Vymáhanie dlhov a odkúpenie pohľadávok

Vitajte na stránkach spoločnosti Dražobná a vymáhacia kancelária, s.r.o. - vymáhanie dlhov.

Dovoľte nám na úvod sa predstaviť, oboznámiť Vás, čím sa zaoberáme a čo Vám môžeme ponúknuť.

Spoločnosť Dražobná a vymáhacia kancelária, s.r.o., podniká v oblasti vymáhania, obchodovania a nakladania s pohľadávkami od roku 2008.

Zaoberáme sa predovšetkým mimosúdnym vymáhaním a odkupovaním pohľadávok, a to prevažne na území Slovenskej republiky, ale aj v Českej republike. Naša kancelária spolupracuje s Rozhodcovskými súdmi, prevažne získava podklady k exekúciám - exekučné tituly a sprostredkováva všetky úkony súvisiace s nariadenými exekúciami.

profesionalita, diskrétnosť, rýchlosť


Krédom našej spoločnosti je hlavne profesionalita, diskrétnosť, rýchlosť. a fakt, že si neúčtujeme žiadne zálohy ani poplatky na riešenie prípadu. Vo väčšine prípadov je naša odmena splatná % a až z peňazí, ktoré pre Vás z Vašej pohľadávky získame vymožením alebo jej predajom.


Presvedčte sa sami a kontaktujte nás, už zajtra Vás môžu navštíviť naši pracovníci a ponúknuť Vám cenu za Vašu pohľadávku.

5 mýtov o vymáhaní dlhov

Motto: Neexistuje žiaden dôvod, prečo by Vaši klienti mali doplácať na neplatičov.


U mnohých našich klientov sa na začiatku spolupráce stretávame s ich najrôznejšími predsudkami ohľadom vymáhania pohľadávok za ich klientmi. Týmto článkom by sme radi niektoré tieto rozšírené mýty o vymáhaní pohľadávok vyvrátili. Tým, že sa v našej praxi venujeme vymáhaniu pohľadávok aj správe pohľadávok vzniknutých v súvislosti s podnikaním, máme overené, že nižšie uvedené pravidla platia vo všetkých oblastiach podnikania.
V prvom rade je treba zdôrazniť, že pokiaľ Vám niekto dlhuje peniaze, tak je celkom legitímne dlžníka upomínať na vyrovnanie dlhu. Pokiaľ dlžník ani po niekoľkých výzvach svoj dlh nevyrovná, tak Vám neostáva nič iné, než obrátiť sa na súd a prípadne nasledovne na exekútora, nakoľko to je veľmi zdľhavé a finančne náročné.

Mýtus č. 1 -Vymáhanie dlhu (ov) ma bude stáť veľa peňazí

Uvedené tvrdenie nie je pravdivé. Súčasná právna úprava stanoví, že náklady (súdne poplatky, náklady na advokáta) súvisiace so súdnym konaním nesie dlžník, respektíve ten, kto bude zaviazaný k úhrade dlhu. Lebo ten bude súdnym rozhodnutím zároveň zaviazaný k úhrade týchto nákladov. Počiatočná investícia do vymáhania predstavuje len súdny poplatok, ktorý je vo výške 6 % zo žalovanej čiastky, minimálne 19,92 EUR.

Mýtus č.2 - Vymáhanie malých čiastok sa nevyplatí

Rovnako ako dopravné podniky vymáhajú niekoľko sto korunové pokuty od čiernych pasažierov, tak aj Vy môžete súdnou cestou vymáhať už čiastky v stovkách korún. Dôvod takéhoto postupu je celkom zrejmý - pokiaľ by dopravný podnik dlhy z pokút efektívne nevymáhal, tak sa počet čiernych pasažierov rapídne zvýši. Nevymáhaním dlhov vzniká precedens, ktorý môže ohroziť aj Vaše podnikanie. Rovnako ako neexistuje horná hranica pre výšku žalovanej čiastky, tak neexistuje ani minimálna čiastka, ktorú je možné vymáhať súdnou cestou.
Vymáhanie malých čiastok sa nevyplatí.
Rovnako ako dopravné podniky vymáhajú niekoľko korunové pokuty od čiernych pasažierov, tak i Vy môžete súdnou cestou vymáhať rádovo už čiastky v stovkách korún.

Mýtus č.3 - Budem musieť chodiť po súdoch

Súdne pojednávanie sa nariaďuje len v 20 až 30% prípadov a i pri týchto jednaniach sa vychádza výhradne z predložených listín. Pokiaľ máte svoju pohľadávku riadne zdokumentovanú (napríklad vo forme uznania dlhu), tak Vaša účasť na súdnom pojednávaní nie je nutná.

 

Mýtus č.4 - Vymáhanie pohľadávok je neúčinné a zdĺhavé

Predovšetkým najmä u menších pohľadávok je účinnosť ich vymáhania vysoká. Je nespornou pravdou, že dlžník je schopný skôr zaplatiť dlh radov v tisícoch než desať tisícoch €. Z praxe môžeme potvrdiť, že vymáhateľnosť dlhov klesá s výškou dlžnej čiastky. Zároveň je treba pripomenúť, že doba, kedy sa dlžníci mohli smiať svojím veriteľom, je nenávratne preč. Predovšetkým u fyzických osôb platí, že je pre nich ťažšie utajiť majetok a príjmy pred exekútorom. Exekútori detailne zmapujú majetok a príjmy dlžníka a rozhodnú o ďalšom postupe pri exekúcii. Dĺžka vymáhania pohľadávky je závislá od rýchlosti súdu a nasledovne aj od aktivity exekútora. V ideálnom prípade uplynie medzi odovzdaním pohľadávky k vymáhaniu a samotným vymožením 6 až 7 mesiacov.

 

Mýtus č.5. - Vymáhanie pohľadávok prináša ďalšie papierovanie

Pri vymáhaní pohľadávok sa pracuje s rovnanými podkladmi, ktoré už máte k dispozícii. Sú to najmä záznamy o poskytnutí služieb alebo dodávke tovaru (napríklad dodací list, preberacie protokoly). V týchto dokumentoch by malo byť vždy zaznamenané, aká služba bola poskytnutá, alebo aký tovar bol dodaný s vyčíslením, prípadne uvedením, koľko bolo uhradené a koľko ostáva k úhrade. Podpis klienta pod týmito dokladmi by mal byť samozrejmosťou.

V nasledujúcom článku sa spoločne pozrieme na to, ako jednoducho „zabezpečiť" svoju pohľadávku už pri jej vzniku, aby v budúcnosti nevznikli problémy s jej vymáhaním. Pripojené budú tiež typy z praxe, ako urýchliť vymáhanie Vašich pohľadávok.

 


Výstražný text na faktúru - Sťahujte zadarmo tu